skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2014đến2015 xóa Nhan đề tạp chí: BMC medical research methodology xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility and acceptability of using the Mother-Generated Index (MGI) as a Patient Reported Outcome Measure in a randomised controlled trial of maternity care

Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter ; Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter

BMC Medical Research Methodology, 2015, Vol.15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712288

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Finlayson, Kenneth
  2. Symon, Andrew
  3. Knapp, Rebecca
  4. Downe, Soo
  5. Diggle, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...