skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Pollution Status of River Galma Basin in the Vicinity of Dakace Industrial Layout, Zaria, Nigeria

Ugumanim, Udiba ; Bate, Garba ; Nanadeinboemi, Ozogu

Social and Natural Sciences Journal, 2015, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18044158 ; E-ISSN: 18049710 ; DOI: 10.12955/snsj.v9i1.667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COWS AND GOATS AS SENTINELS FOR ENVIRONMENTAL LEAD (Pb) BURDEN IN ZARIA, NIGERIA

Ugumanim, Udiba ; Moses, Ibrahim ; Mahmud, Abdullahi

Social and Natural Sciences Journal, 2015, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18044158 ; E-ISSN: 18049710 ; DOI: 10.12955/snsj.v9i1.666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ahmad, Zakariyya
  2. Debora, Agboun Temeweidoubra
  3. Ugumanim, Udiba
  4. Ugumanim, Udiba Udiba
  5. Shitu, Umar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...