skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Portraits and Intermediary Topics: Encouraging Exploration of Politically Diverse Profiles

Graells-Garrido, Eduardo ; Lalmas, Mounia ; Baeza-Yates, Ricardo

Proceedings of the 21st International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2016, pp.228-240

ISBN: 9781450341370 ; ISBN: 1450341373 ; DOI: 10.1145/2856767.2856776

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inline Co-Evolution between Users and Information Presentation for Data Exploration

Rajaonarivo, Landy ; Courgeon, Matthieu ; Maisel, Eric ; De Loor, Pierre

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.215-219

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025226

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Conference Attendees with Visual Decision Making Interfaces

Verbert, Katrien ; Brusilovsky, Peter ; Wongchokprasitti, Chirayu ; Parra, Denis ; Cardoso, Bruno

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces companion, 07 March 2017, pp.161-164

ISBN: 9781450348935 ; ISBN: 1450348939 ; DOI: 10.1145/3030024.3038273

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encouraging Diversity- and Representation-Awareness in Geographically Centralized Content

Graells-Garrido, Eduardo ; Lalmas, Mounia ; Baeza-Yates, Ricardo

Proceedings of the 21st International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2016, pp.7-18

ISBN: 9781450341370 ; ISBN: 1450341373 ; DOI: 10.1145/2856767.2856775

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

"How May I Help You?": Modeling Twitter Customer ServiceConversations Using Fine-Grained Dialogue Acts

Oraby, Shereen ; Gundecha, Pritam ; Mahmud, Jalal ; Bhuiyan, Mansurul ; Akkiraju, Rama

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.343-355

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025191

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. ACM Digital Library  (5)
 2. arXiv  (4)
 3. HAL (CCSd)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lalmas, Mounia
 2. Baeza-Yates, R.
 3. Graells-Garrido, Eduardo
 4. Baeza-Yates, Ricardo
 5. Lalmas, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...