skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 27.387  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurisprudence of Minority Rights: The Changing Contours of Minority Rights

Kheinkor Lamarr

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights: West and East

Kymlicka, Will

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2015, Vol.14(4), pp.4-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights, Multiculturalism and EU Enlargement: the Case of Estonia *

Smith, David

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2015, Vol.14(4), pp.79-113 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights Interpreted: The democratic commitment of Brazilian Law

Martins, Argemiro ; Mizutani, Larissa

Seqüência ; Estudos Jurídicos e Políticos, Dec 2011, Vol.32(63) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01019562 ; DOI: 10.5007/2177-7055.2011v32n63p319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights: An Opportunity for Adjustment of Ethnic Relations in Kosovo?

Beha, Adem

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2014, Vol.13(4), pp.85-110

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE MINORITY RIGHTS OF AZERBAIJANI TURKS IN IRAN

Jannatoglu, Asim

Middle East Review of International Affairs (Online), Spring 2016, Vol.20(1), pp.8-13

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDIGENOUS RIGHTS VS. MINORITY RIGHTS. THE CASE OF THE NORWEGIAN SAMI

Nut, Ruxandra

Research and Science Today, Jul 2015, pp.99-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22474455 ; E-ISSN: 22859632

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is There a Puzzle? Compliance with Minority Rights in Turkey (1999-2010)

Yilmaz, Gözde

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideas, structures, and the (un)conventional politics of minority rights in Romania and Ukraine

Egor Fedotov

Palgrave Communications, 2017, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2055-1045 ; DOI: 10.1057/palcomms.2017.52

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the International Covenant on Civil and Political Rights: Conceptual Considerations

Arlettaz, Fernando

Jurisprudencija, 2013, Vol.20(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Are The Minorities? The Role of the Right to Self-Identify within the European Minority Rights Framework

Craig, Elizabeth

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2016, Vol.15(2), pp.6-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Enlargement and Minority Rights Policies in Central Europe: Explaining Policy Shifts in the Czech Republic, Hungary and Poland

Vermeersch, Peter; Vermeersch, Peter (pacrepositoryorg)

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 2015, Vol.14(4), p.115 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De-Territorializing Minority Rights in Europe: A Look Eastward

Quer, Giovanni

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2013, Vol.12(1), pp.76-98 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poland and the Silesians: Minority Rights à la carte?1

Kamusella, Tomasz

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2012, Vol.11(2), pp.42-74

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The background of the Soviet Union's involvement in the establishment of the European minority rights regime in the late 1980s

Osipov, Alexander

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2016, Vol.15(2), pp.59-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Distinct Effects of Left-Wing and Right-Wing Populism on Democratic Quality.(Report)

Huber, Robert A. ; Schimpf, Christian H.

Politics and Governance, 2017, Vol.5(4), p.146(20) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.17645/pag.v5i4.919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Shareholders' Rights and Audit Quality: Empirical Evidence from Turkey

Mustafa, Aree ; Barwari, Abdullah ; Mohammed, Nishtiman

Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2018, Vol.4(4), pp.27-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21490996 ; DOI: 10.32602/jafas.2018.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informality and the Invisibility of Roma Political Participation

Szalai, Júlia

Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2016, Vol.2(1), pp.159-182

E-ISSN: 2416-089X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested Notions of National Identity, Ethnic Movements And Democratization in Iran

Ozum Yesiltas

Studies of Transition States and Societies, 2016, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1736874X ; E-ISSN: 17368758

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri

Çakmak, Gizem

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, Vol.5(2), pp.149-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21484287 ; E-ISSN: 21487189 ; DOI: 10.17336/igusbd.409435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27.387  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12.379)
 2. Toàn văn trực tuyến (26.189)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (495)
 2. 2007đến2009  (2.782)
 3. 2010đến2012  (6.005)
 4. 2013đến2016  (10.658)
 5. Sau 2016  (7.447)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Social Sciences  (7.399)
 2. Education  (7.083)
 3. Humans  (2.372)
 4. Public Health  (2.256)
 5. Medicine  (1.592)
 6. Politics  (951)
 7. Political Science  (928)
 8. Religion  (910)
 9. Minority & Ethnic Groups  (756)
 10. Women  (727)
 11. Human Rights  (713)
 12. Europe  (577)
 13. Law  (513)
 14. Democracy  (512)
 15. Multiculturalism & Pluralism  (438)
 16. Ethnicity  (415)
 17. Citizenship  (281)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (27.166)
 2. Portuguese  (565)
 3. Spanish  (447)
 4. German  (123)
 5. Lithuanian  (69)
 6. French  (63)
 7. Czech  (53)
 8. Afrikaans  (52)
 9. Turkish  (44)
 10. Chinese  (28)
 11. Polish  (22)
 12. Romanian  (19)
 13. Japanese  (18)
 14. Italian  (18)
 15. Norwegian  (17)
 16. Croatian  (17)
 17. Slovenian  (15)
 18. Russian  (12)
 19. Slovak  (9)
 20. Slavic (Other)  (7)
 21. Arabic  (5)
 22. Danish  (5)
 23. Macedonian  (2)
 24. Finnish  (2)
 25. Icelandic  (1)
 26. Dutch  (1)
 27. Malay  (1)
 28. Breton  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baral, Stefan
 2. Beyrer, Chris
 3. Mullany, Luke C
 4. Say, Lale
 5. Mcferson, Hazel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...