skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFGHÁNISTÁN DESET LET POTÉ.../AFGHANISTAN TEN YEARS AFTER...

Horák, Slavomír

Univerzita Obrany. Ustav Strategickych Studii. Obrana a Strategie, 2011, Vol.2011(2), pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12146463

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SÚKROMNÉ VOJENSKÉ SPOLOČNOSTI V PROTIPOVSTALECKOM BOJI: Diskusia nad konceptmi Erika Princeho

Plávka, Dominik

Univerzita Obrany. Ustav Strategickych Studii. Obrana a Strategie, 2018, Vol.2018(2), pp.23-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12146463 ; E-ISSN: 18027199 ; DOI: 10.3849/1802-7199.18.2018.02.023-042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Íránské aktivity v Afghánistánu: Konstruktivní nebo destruktivní prístup?/Iranian Activities in Afghanistan: Constructive or Destructive Attitude?

Kraus, Josef

Univerzita Obrany. Ustav Strategickych Studii. Obrana a Strategie, 2012, Vol.2012(2), pp.45-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12146463

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of U. S. and oher Allies on German Politics and the Bundeswehr Deployment in Afghanistan in 2001 - 2014

Pavel Dvořák

Obrana a Strategie, 01 June 2018, Vol.18(1), pp.95-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1214-6463 ; E-ISSN: 1802-7199 ; DOI: 10.3849/1802-7199.18.2018.01.095-112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÚVODNÍ SLOVO

Frank, Libor

Univerzita Obrany. Ustav Strategickych Studii. Obrana a Strategie, 2018, Vol.2018(1), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12146463 ; E-ISSN: 18027199

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÚVODNÍ SLOVO

Frank, Libor

Univerzita Obrany. Ustav Strategickych Studii. Obrana a Strategie, 2018, Vol.2018(2), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12146463 ; E-ISSN: 18027199

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERSPEKTIVY VÝVOJE VZBOURENECTVÍ V AFGHÁNISTÁNU A PRILEHLÝCH PÁKISTÁNSKÝCH OBLASTECH/PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE INSURGENCY IN AFGHANISTAN AND THE NEIGHBOURING PAKISTANI AREAS

Zelinka, Petr

Univerzita Obrany. Ustav Strategickych Studii. Obrana a Strategie, 2009, Vol.2009(1), pp.79-99,170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12146463

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZACAROVANÉ KRUHY AFGHÁNSKÉ*/VICIOUS CIRCLES OF AFGHANISTAN

Horák, Slavomír

Univerzita Obrany. Ustav Strategickych Studii. Obrana a Strategie, 2008, pp.5-18,130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12146463 ; E-ISSN: 18027199

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFGHÁNISTÁN MEZI OPTIMISMEM A DEFÉTISMEM/AFGHANISTAN BETWEEN OPTIMISM AND DEFEATISM

Zipfel, Tomás

Univerzita Obrany. Ustav Strategickych Studii. Obrana a Strategie, 2008, Vol.2008(2), pp.19-30,132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12146463

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Horák, Slavomír
  2. Frank, Libor
  3. Plávka, Dominik
  4. Bruner, Tomáš
  5. Zipfel, Tomás

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...