skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Democratic Government”, Interest Groups and American Trade Politics

Zhanyu Dong

Journal of China and International Relations, 01 January 2013, Vol.1(2), pp.71-86

E-ISSN: 2245-8921 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v1i2.533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Revival of Chinese Cultural Nationalism

Yingjie Guo

PORTAL: Journal of Multidisciplinary International Studies, 01 January 2007, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-2490 ; E-ISSN: 1449-2490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guo, Yingjie
  2. Dong, Zhanyu
  3. Zhanyu Dong
  4. Yingjie Guo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...