skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Park, Eun-Chan xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling location-aware quality-controlled access in wireless networks

Kim, Hwangnam ; Kim, Hyun ; Lee, Suk ; Park, Eun-Chan ; Park, Kyung-Joon

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2011, Vol.2011(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2011-102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim Hyun
  2. Park Eun-Chan
  3. Park, Eun-Chan
  4. Kim, Hyun
  5. Lee Suk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...