skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Posterior Basicranium Asymmetry and Idiopathic Scoliosis

Rousie, D ; Joly, O ; Berthoz, A; Berthoz, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 3, 2009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Circular Canals Anomalies//Idiopathic Scoliosis

Rousie, D ; Deroubaix, J ; Joly, O ; Salvetti, P ; Vasseur, J ; Berthoz, A; Berthoz, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 3, 2010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walking Stroop carpet: an innovative dual-task concept for detecting cognitive impairment

Perrochon, Anaïck ; Kemoun, G ; Watelain, E ; Berthoz, A; Perrochon, Anaick (Editor)

Clinical Interventions in Aging, 19 March 2013, Vol.8, p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-9092 ; E-ISSN: 1178-1998 ; DOI: 10.2147/CIA.S38667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Assessing morphology and function of the semicircular duct system: introducing new in-situ visualization and software toolbox
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing morphology and function of the semicircular duct system: introducing new in-situ visualization and software toolbox

David, R. ; Stoessel, A. ; Berthoz, A. ; Spoor, F. ; Bennequin, D.

Scientific Reports, 12/2016, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep32772

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berthoz, A.
  2. Rousie, D
  3. Joly, O
  4. Spoor, F.
  5. Hal-Upmc, Gestionnaire

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...