skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring data collection innovations by examining the effects of relationship marketing on performance in times of crisis

Vieira, Armando Luís

Innovar, 01 September 2014, Vol.24(53), pp.75-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-5051 ; DOI: 10.15446/innovar.v24n53.43911

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping paddy rice using Sentinel-1 SAR time series in Camargue, France

Bazzi, H ; Baghdadi, N ; El Hajj, M ; Zribi, M ; Ho Tong Minh, D ; Ndikumana, E ; Courault, D ; Belhouchette, H; Adamolle, Cécile (Editor)

Remote Sensing, 2019, Vol.11(7), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3390/rs11070887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (1)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mohammad El Hajj
  2. Hassan Bazzi
  3. El Hajj, M
  4. Belhouchette, H
  5. Baghdadi, Nicolas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...