skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the therapeutic benefits of companion animals: Problems and challenges

Franklin, Adrian ; Emmison, Michael ; Haraway, Donna ; Travers, Max

Qualitative Sociology Review, Apr 2007, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17338077

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haraway, D
  2. Travers, Max
  3. Franklin, Adrian
  4. Haraway, Donna
  5. Emmison, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...