skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromium removal from aqueous solution by a PEI-silica nanocomposite

Choi, Keunsu ; Lee, Soonjae ; Park, Jin Ock ; Park, Jeong-Ann ; Cho, So-Hye ; Lee, Seung Yong ; Lee, Jun Hee ; Choi, Jae-Woo

Scientific reports, 23 January 2018, Vol.8(1), pp.1438 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29362435 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-20017-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying bacterial attachment and detachment using leaching solutions of various ionic strengths after bacterial pulse

Choi, Nag-Choul ; Choi, Jae-Woo ; Kwon, Kyu-Sang ; Lee, Sang-Gil ; Lee, Soonjae

AMB Express, 2017, Vol.7(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2191-0855 ; DOI: 10.1186/s13568-017-0340-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Simple Method for the Determination of Deposition Coefficient Using the Analytical Solution of Advection-Dispersion-Deposition Equation for Step Input

Choi, Nag-Choul ; Jae-Woo, Choi ; Sang-Gil, Lee ; Bong-Ju, Kim ; Lee, Soonjae

Water, 2017, Vol.9(6), p.398 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734441 ; DOI: 10.3390/w9060398

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microwave Pretreatment for Thiourea Leaching for Gold Concentrate

Choi, Nag-Choul ; Bong-Ju, Kim ; Cho, Kanghee ; Lee, Soonjae ; Cheon-Young, Park

Metals, 2017, Vol.7(10), p.404 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20754701 ; DOI: 10.3390/met7100404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of the mechanism of chromium removal in (3-aminopropyl)trimethoxysilane functionalized mesoporous silica

Lee, Jinhyeong ; Kim, Jae-Hyun ; Choi, Keunsu ; Kim, Hee-Gon ; Park, Jeong-Ann ; Cho, So-Hye ; Hong, Seok Won ; Lee, Jung-Hyun ; Lee, Jun Hee ; Lee, Soonjae ; Lee, Seung Yong ; Choi, Jae-Woo

Scientific reports, 13 August 2018, Vol.8(1), pp.12078 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 30104735 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-29679-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, S
 2. Lee, Soonjae
 3. Jae-Woo, Choi
 4. Choi, J.-W.
 5. Choi, Jae-Woo

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Chromium
 3. Ammonia
 4. Silica
 5. Duration

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...