skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compliant actuation based on dielectric elastomers for a force-feedback device: modeling and experimental evaluation

Vertechy, R ; Bergamasco, M ; Berselli, G ; Castelli, V ; Vassura, G

Frattura ed Integritá Strutturale, Jan 2013, Issue 23, pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19718993 ; DOI: 10.3221%2FIGF-ESIS.23.05

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-slow mechanical stimulation of olfactory epithelium modulates consciousness by slowing cerebral rhythms in humans

Piarulli, A ; Zaccaro, A ; Laurino, M ; Menicucci, D ; De Vito, A ; Bruschini, L ; Berrettini, S ; Bergamasco, M ; Laureys, S ; Gemignani, A

Scientific reports, 26 April 2018, Vol.8(1), pp.6581 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29700421 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-24924-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bergamasco, M.
  2. Berselli, G
  3. Bergamasco
  4. Menicucci, D.
  5. Laureys, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...