skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2008: 14th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Melbourne, Australia, December 7-11, 2008. Proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2008: 14th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Melbourne, Australia, December 7-11, 2008. Proceedings

Zhang, Zhifang ; Liu, Mulan ; Chee, Yeow Meng ; Ling, San ; Wang, Huaxiong;; Pieprzyk, Josef

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-89254-0 ; E-ISBN: 978-3-540-89255-7 ; DOI: 10.1007/978-3-540-89255-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. arXiv  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ling, San
  2. Chee, Yeow Meng
  3. Zhang, Zhifang
  4. Liu, Mulan
  5. Wang, Huaxiong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...