skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Complex Deep Learning Networks on High Performance, Neuromorphic, and Quantum Computers

Potok, Thomas ; Schuman, Catherine ; Young, Steven ; Patton, Robert ; Spedalieri, Federico ; Liu, Jeremy ; Yao, Ke-Thia ; Garrett, Rose ; Chakma, Gangotree; Chakma, Gangotree (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 13, 2017

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular evolution across developmental time reveals rapid divergence in early embryogenesis

Cutter, Asher D. ; Garrett, Rose H. ; Mark, Stephanie ; Wang, Wei ; Sun, Lei

Evolution Letters, August 2019, Vol.3(4), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2056-3744 ; E-ISSN: 2056-3744 ; DOI: 10.1002/evl3.122

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular evolution across developmental time reveals rapid divergence in early embryogenesis

Cutter, Asher ; Garrett, Rose ; Mark, Stephanie ; Wang, Wei ; Sun, Lei; Sun, Lei (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Mar 29, 2019

DOI: 10.1101/518621

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. arXiv.org  (1)
 2. BioRxiv  (1)
 3. Evolution letters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Garrett, Rose
 2. Sun, Lei
 3. Mark, Stephanie
 4. Wang, Wei
 5. Cutter, Asher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...