skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cd4 Antigen xóa Publicly Available Content Database xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports (Nature Publisher Group) xóa Tác giả/ người sáng tác: Levasseur, Anthony xóa Tác giả/ người sáng tác: Colson, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full-length title: Dramatic HIV DNA degradation associated with spontaneous HIV suppression and disease-free outcome in a young seropositive woman following her infection

Colson, Philippe ; Dhiver, Catherine ; Tamalet, Catherine ; Delerce, Jeremy ; Glazunova, Olga ; Gaudin, Maxime ; Levasseur, Anthony ; Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, December 2020, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-020-58969-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jeremy Delerce
  2. Delerce, Jeremy
  3. Gaudin, M.
  4. Gaudin, Maxime
  5. Dhiver, Catherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...