skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and haem-distal site plasticity in Methanosarcina acetivorans protoglobin

Pesce, Alessandra ; Tilleman, Lesley ; Donné, Joke ; Aste, Elisa ; Ascenzi, Paolo ; Ciaccio, Chiara ; Coletta, Massimo ; Moens, Luc ; Viappiani, Cristiano ; Dewilde, Sylvia ; Bolognesi, Martino ; Nardini, Marco

PloS one, 2013, Vol.8(6), pp.e66144 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23776624 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0066144

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Donne, J
  2. Ascenzi, Paolo
  3. Dewilde, Sylvia
  4. Coletta, Massimo
  5. Donné, Joke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...