skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Water Waves xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhakebayev, Dauren xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary-gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A (2017), Vol. 381, Issue 20, pp. 1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1611.02115

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. arXiv  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitsotakis, D
  2. Zhakebayev, Dauren
  3. Zhakebayev, D
  4. Mitsotakis, Dimitrios
  5. Assylbekuly, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...