skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Culture xóa Tác giả/ người sáng tác: Finlayson, Kenneth xóa Chủ đề: Social Sciences xóa Cơ sở dữ liệu: Public Library of Science (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review

Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Oladapo, Olufemi ; Bonet, Mercedes ; Gülmezoglu, A. Metin; Norhayati, Mohd Noor (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0194906 ; PMCID: 5903648 ; PMID: 29664907

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. A Metin Gülmezoglu
  2. Soo Downe
  3. Mercedes Bonet
  4. Finlayson, Kenneth
  5. Kenneth Finlayson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...