skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: Public Library of Science (CrossRef) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA Binding Proteins Form a Complex to Promote Differentiation of Germline Stem Cell Lineage in Drosophila (RNA-Binding Proteins and Germline Differentiation)

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui; Fuller, Margaret T. (Editor)

2014, Vol.10(11), p.e1004797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MSCs Conditioned Media and Umbilical Cord Blood Plasma Metabolomics and Composition

Pereira, Tiago ; Ivanova, Galya ; Caseiro, Ana Rita ; Barbosa, Paula ; Bártolo, Paulo Jorge ; Santos, José Domingos ; Luís, Ana Lúcia ; Maurício, Ana Colette; Ivanovic, Zoran (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113769 ; PMCID: 4244191 ; PMID: 25423186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Geng, Qing
  2. Barbosa, Paula
  3. Maurício, Ana Colette
  4. Bártolo, P.J.
  5. Zhao, Shaowei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...