skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Cơ sở dữ liệu: Public Library of Science (CrossRef) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Variants Associated with Colorectal Adenoma Susceptibility

Abulí, Anna ; Castells, Antoni ; Bujanda, Luis ; Lozano, Juan José ; Bessa, Xavier ; Hernández, Cristina ; Álvarez-Urturi, Cristina ; Pellisé, Maria ; Esteban-Jurado, Clara ; Hijona, Elizabeth ; Burón, Andrea ; Macià, Francesc ; Grau, Jaume ; Guayta, Rafael ; Castellví-Bel, Sergi ; Andreu, Montserrat ; Suzuki, Hiromu

PLoS ONE, 2016, Vol.11(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0153084 ; PMCID: 4831735 ; PMID: 27078840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Burón, Andrea
  2. Bessa, Xavier
  3. Guayta, Rafael
  4. Hijona, Elizabeth
  5. Lozano, Juan José

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...