skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Public Health xóa Cơ sở dữ liệu: Public Library of Science (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the Location and Spatial Extent of a Covert Anthrax Release (Characterizing an Anthrax Release)

Legrand, Judith ; Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Ferguson, Neil M; Brookmeyer, Ron (Editor)

PLoS Computational Biology, 2009, Vol.5(1), p.e1000356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000356

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Early Transmission Dynamics of H1N1pdm Influenza in the United Kingdom

Ghani, Azra C ; Baguelin, Marc ; Griffin, Jamie ; Flasche, Stefan ; Pebody, Richard ; Van Hoek, Albert Jan ; Cauchemez, Simon ; Hall, Ian M ; Donnelly, Christl ; Robertson, Chris ; White, Michael T ; Barrass, Iain ; Fraser, Christophe ; Bermingham, Alison ; Truscott, James ; Ellis, Joanna ; Jenkins, Helen ; Kafatos, George ; Garske, Tini ; Harris, Ross ; Mcmenamin, Jim ; Hawkins, Colin ; Phin, Nick ; Charlett, André ; Zambon, Maria ; Edmonds, W John ; Catchpole, Mike ; Leach, Steve ; White, Peter ; Ferguson, Neil M ; Cooper, Ben

PLoS currents, 16 November 2009, Vol.1, pp.RRN1130

E-ISSN: 2157-3999 ; PMID: 20029668 Version:1 ; DOI: 10.1371/currents.RRN1130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferguson, Neil
  2. Ferguson, Neil M
  3. Hall, Ian M
  4. Leach, Steve
  5. Hall, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...