skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Public Library of Science (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MiR-133b Targets Antiapoptotic Genes and Enhances Death Receptor-Induced Apoptosis.(Research Article)

Patron, Juan P. ; Fendler, Annika ; Bild, Matthias ; Jung, Ulrike ; Muller, Henrik ; Arntzen, Magnus O. ; Piso, Chloe ; Stephan, Carsten ; Thiede, Bernd ; Mollenkopf, Hans - Joachim ; Jung, Klaus ; Kaufmann, Stefan H. E. ; Schreiber, Jorg

PLoS ONE, April 20, 2012, Vol.7(4), p.e35345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0035345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bild, Matthias
  2. Kaufmann, Stefan H. E
  3. Patron, Juan P.
  4. Kaufmann, Stefan H E
  5. Piso, Chloe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...