skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: xxx: xxx xóa Năm xuất bản: Trước1988 xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Refugees xóa Cơ sở dữ liệu: PsycARTICLES (American Psychological Association) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEPRESSION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG INDOCHINESE REFUGEE UNACCOMPANIED MINORS IN ETHNIC AND NONETHNIC PLACEMENTS

Porte, Zelda ; Torney-Purta, Judith

American Journal of Orthopsychiatry, 1987, Vol.57(4), pp.536-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9432 ; E-ISSN: 1939-0025 ; DOI: 10.1111/j.1939-0025.1987.tb03569.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Wiley (CrossRef)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Torney-Purta, Judith
 2. Torney‐Purta, J.
 3. Porte, Z.
 4. Porte, Zelda
 5. Torney - Purta, Judith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...