skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aldridge in Action: Building a Visual Digital Interface

Gonzalez, Anita

Theatre Journal, 2016, Vol.68(4), pp.E-1-E-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-2882 ; E-ISSN: 1086-332X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Interfaces for Granular Synthesis of Sound by Fractal Organization

Rhys, Paul

Computer Music Journal, 2016, Vol.40(3), pp.58-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-9267 ; E-ISSN: 1531-5169

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Susan Kare: Design Icon

Hintz, Eric S

IEEE Annals of the History of Computing, 2018, Vol.40(2), pp.48-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-6180 ; E-ISSN: 1934-1547

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Do Display Design and User Characteristics Matter in Animations?: An Empirical Study with Air Traffic Control Displays

Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 2016, Vol.51(1), pp.25-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0317-7173 ; E-ISSN: 1911-9925

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Xerox Alto Publishing Platform

Sproull, Robert F

IEEE Annals of the History of Computing, 2018, Vol.40(3), pp.38-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-6180 ; E-ISSN: 1934-1547

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hintz, Eric S
  2. Rhys, Paul
  3. Gonzalez, Anita
  4. Sproull, Robert F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...