skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healers on the Colonial Market: Native Doctors and Midwives in the Dutch East Indies by Liesbeth Hesselink (review)

Pols, Hans

Bulletin of the History of Medicine, 2013, Vol.87(1), pp.126-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-5140 ; E-ISSN: 1086-3176

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling Remembrance: Japanese-Indisch Descendants Visit Japan

Buchheim, Eveline

History & Memory, 2015, Vol.27(2), pp.104-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-560X ; E-ISSN: 1527-1994

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dutch Attitudes Towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves

Eighteenth-Century Studies, 1998, Vol.31(3), pp.349-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-2586 ; E-ISSN: 1086-315X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pols, Hans
  2. Buchheim, Eveline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...