skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Graphics in Art-and-Design Education: The Problem of Planning for Change

Kitson, Michael

Leonardo, 1991, Vol.24(5), pp.541-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-094X ; E-ISSN: 1530-9282

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kitson, Michael

theo chủ đề:

  1. Computer Graphics
  2. Design
  3. Art

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...