skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China or Japan: Which Will Lead Asia? by Claude Meyer (review)

Arase, David

China Review, 2014, Vol.14(1), pp.235-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1680-2012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s Two Silk Roads Initiative: What It Means for Southeast Asia

Arase, David

Southeast Asian Affairs, 2015, Vol.2015, pp.25-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Reluctant Realism: Foreign Policy Challenges in an Era of Uncertain Power (review)

Arase, David

The Journal of Japanese Studies, 2004, Vol.30(1), pp.254-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848 ; E-ISSN: 1549-4721

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits to Power: Asymmetric Dependence and Japanese Foreign Aid Policy (review)

Arase, David

The Journal of Japanese Studies, 2004, Vol.30(2), pp.550-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848 ; E-ISSN: 1549-4721

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arase, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...