skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transilvania rossa: Il comunismo romeno e la questione nazionale (1944–1965) (review)

Gori, Francesca

Journal of Cold War Studies, 2009, Vol.11(2), pp.131-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-3972 ; E-ISSN: 1531-3298

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romani dialect variation in Transylvania: Migration and diffusion

Heuvel, Wilco Van Den ; Urech, Evelyne

Romani Studies, 2014, Vol.24(1), pp.43-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-0748 ; E-ISSN: 1757-2274

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nicht Fliehen, hinschauen.”: Inter-Ethnic Relations in Eginald Schlattner’s Transylvanian Novel Rote Handschuhe

Gombocz, István

Rocky Mountain Review of Language and Literature, 2017, Vol.71(2), pp.151-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1948-2825 ; E-ISSN: 1948-2833

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Sich bewähren, oder bewahren?“ Einführung in Leben und Schaffen des siebenbürgischen Autors Eginald Schlattner

Gombocz, Istvan

Monatshefte, 2014, Vol.106(2), pp.270-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9271 ; E-ISSN: 1934-2810

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gypsies as indigenous groups: The Gabori Roma case in Romania

Olivera, Martin

Romani Studies, 2012, Vol.22(1), pp.19-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-0748 ; E-ISSN: 1757-2274

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jules Verne in Transylvania

Verona, Roxana M

The Comparatist, 2004, Vol.28(1), pp.135-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-7678 ; E-ISSN: 1559-0887

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biedermeier Cultural Intertextualtty in Transylvania: The Case of Ioan Slavici

Nemoianu, Virgil

The Comparatist, 1992, Vol.16, pp.62-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-7678 ; E-ISSN: 1559-0887

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Modern Religious Communities in East-Central Europe: Ethnic Diversity, Denominational Plurality and Comparative Politics in the Principality of Transylvania (review)

Shore, Paul J.

The Catholic Historical Review, 2010, Vol.96(4), pp.820-821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-8080 ; E-ISSN: 1534-0708

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shore, Paul J.
  2. Verona, Roxana M
  3. Gori, Francesca
  4. Gombocz, István
  5. Olivera, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...