skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 607  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2017, Vol.28(2), pp.178-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2013, Vol.24(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2018, Vol.29(3), pp.178-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2013, Vol.24(4), pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2017, Vol.28(1), pp.179-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2017, Vol.28(3), pp.180-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2018, Vol.29(4), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2013, Vol.24(1), pp.179-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2013, Vol.24(3), pp.178-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(3), pp.176-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(4), pp.178-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2011, Vol.22(1), pp.174-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2018, Vol.29(1), pp.176-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Results (March–June 2012)

Journal of Democracy, 2012, Vol.23(3), pp.178-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2018, Vol.29(2), pp.180-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2011, Vol.22(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2011, Vol.22(3), pp.173-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2012, Vol.23(4), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Results: (December 2013–March 2014)

Journal of Democracy, 2014, Vol.25(2), pp.179-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 607  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (552)
 2. Toàn văn trực tuyến (173)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (11)
 2. 1976đến1990  (21)
 3. 1991đến1999  (48)
 4. 2000đến2009  (244)
 5. Sau 2009  (282)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (502)
 2. Bình xét khoa học  (105)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cook, Charles E., Jr
 2. Anderson, Karrin Vasby
 3. Pastor, Robert A
 4. Mcclintock, Cynthia
 5. Murphy, John M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...