skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Persée (Ministère de l'Education Nationale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La focalisation en singhalais

Gair, James

Faits de langues, 1997, Vol.5(10), pp.155-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1244-5460 ; E-ISSN: 1958-9514 ; DOI: 10.3406/flang.1997.1180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gair, James William
  2. Gair, James

theo chủ đề:

  1. Languages & Literatures

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...