skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Palgrave Macmillan (IngentaConnect) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business process simulation in the context of enterprise engineering

Liu, Y ; Iijima, J

Journal of Simulation, 01 August 2015, Vol.9(3), pp.206-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/jos.2014.35

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference modelling in support of M&S-foundations and applications

Tolk, A ; Diallo, S Y ; Padilla, J J ; Herencia-Zapana, H

Journal of Simulation, 01 May 2013, Vol.7(2), pp.69-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/jos.2013.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The entropic intellectual capital model

Bratianu, Constantin ; Orzea, Ivona

Knowledge Management Research & Practice, 01 May 2013, Vol.11(2), pp.133-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-8238 ; E-ISSN: 1477-8246 ; DOI: 10.1057/kmrp.2013.11

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of model categories for performance improvement studies related to airport terminal operations

James, K C ; Bhasi, M

Journal of Simulation, 01 June 2010, Vol.4(2), pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/jos.2009.27

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation as a tool for gaming and training in operations management-a case study

van Der Zee, D-J ; Slomp, J

Journal of Simulation, 01 March 2009, Vol.3(1), pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/jos.2008.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual modelling for simulation Part II: a framework for conceptual modelling

Robinson, S

Journal of the Operational Research Society, 01 March 2008, Vol.59(3), pp.291-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-5682 ; E-ISSN: 1476-9360 ; DOI: 10.1057/palgrave.jors.2602369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the use of software requirements engineering techniques in simulation modelling

Arthur, J D ; Nance, R E

Journal of Simulation, 01 August 2007, Vol.1(3), pp.159-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/palgrave.jos.4250021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using soft systems methodology to determine the simulation study objectives

Kotiadis, K

Journal of Simulation, 01 August 2007, Vol.1(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/palgrave.jos.4250025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing participative simulation models-framing decomposition principles for joint understanding

van Der Zee, D-J

Journal of Simulation, 01 August 2007, Vol.1(3), pp.187-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/palgrave.jos.4250020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge schema for organisational learning in academic libraries

Daneshgar, Farhad ; Parirokh, Mehri

Knowledge Management Research & Practice, 01 February 2007, Vol.5(1), pp.22-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-8238 ; E-ISSN: 1477-8246 ; DOI: 10.1057/palgrave.kmrp.8500127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. van der Zee, D.J.
 2. van Der Zee, Dj
 3. James, K C
 4. Parirokh, Mehri
 5. Daneshgar, Farhad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...