skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Palgrave Macmillan (IngentaConnect) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Puerto Rican Nation on the Move: Identities on the Island and in the United States

Aranda, Elizabeth

Latino Studies, Vol.2(1), pp.125-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14763435 ; E-ISSN: 14763443 ; DOI: 10.1057/palgrave.lst.8600067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aranda E. M.
  2. Aranda, Elizabeth M
  3. Elizabeth M Aranda
  4. Duany, J
  5. Aranda, Elizabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...