skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Minglang xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Affirmative Action in China and the U.S. : A Dialogue on Inequality and Minority Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affirmative Action in China and the U.S. : A Dialogue on Inequality and Minority Education

Zhou, Minglang; Hill, Ann Maxwell

E-ISBN: 9780230100923 E-ISBN: 0230100929 DOI: 10.1057/9780230100923 ISBN: 9780230612358 ISBN: 9780230613348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hill, Ann Maxwell
  2. Zhou, Minglang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...