skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the geographical distribution of Brazil?s prestigious software developers

Fernando Figueira Filho ; Marcelo Gattermann Perin ; Christoph Treude ; Sabrina Santos Marczak ; Leandro Melo ; Igor M Da Silva ; Lucas B Dos Santos

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the geographical distribution of Brazil?s prestigious software developers

Fernando Figueira Filho ; Marcelo Gattermann Perin ; Christoph Treude ; Sabrina Santos Marczak ; Leandro Melo ; Igor M Da Silva ; Lucas B Dos Santos

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Identification of Factors that Promote High-Performance Projects in Distributed Development

Sabrina Santos Marczak ; Marcelo Gattermann Perin ; Rafael Prikladnicki ; M Ayub

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Que 10 anos de Experiência Ensinaram a Empresa ORG sobre Desenvolvimento Distribuído de Software

Sabrina Santos Marczak ; Marcelo Gattermann Perin ; Rafael Prikladnicki ; M Ayub ; C. Gomes

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entendendo o Uso de Design Thinking no Apoio ao Desenvolvimento de Software à luz das Areas de IHC e Sistemas Colaborativos

Lauriane Pereira ; Sabrina Dos Santos Marczak ; Tayana Conte

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Um estudo empírico sobre a gerência de dívida técnica em projetos de desenvolvimento de software que utilizam Scrum

Santos, Ciro Goulart Dos; Prikladnicki, Rafael

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...