skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Gouzé, Jean-Luc xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theoretical exploration of birhythmicity in the p53-Mdm2 network

Abou-Jaoudé, Wassim ; Chaves, Madalena ; Gouzé, Jean-Luc; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(2), p.e17075 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating virus effective population size and selection without neutral markers

Rousseau, Elsa E ; Moury, Benoit ; Mailleret, Ludovic ; Senoussi, Rachid ; Palloix, Alain ; Simon, Vincent ; Valière, Sophie ; Grognard, Frédéric ; Fabre, Frédéric; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

PLoS Pathogens, 20 November 2017, Vol.13(11), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006702

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic metabolic modeling of heterotrophic and mixotrophic microalgal growth on fermentative wastes

Baroukh, Caroline ; Turon, Violette ; Bernard, Olivier; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

PLoS Computational Biology, 05 June 2017, Vol.13(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gouzé, Jean-Luc
  2. Palloix, Alain
  3. Baroukh, Caroline
  4. Moury, Benoît
  5. Rousseau, Elsa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...