skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Glucose xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitor and a Low Carbohydrate Diet Affect Gluconeogenesis and Glycogen Content Differently in the Kidney and the Liver of Non-Diabetic Mice

Atageldiyeva, Kuralay ; Fujita, Yukihiro ; Yanagimachi, Tsuyoshi ; Mizumoto, Katsutoshi ; Takeda, Yasutaka ; Honjo, Jun ; Takiyama, Yumi ; Abiko, Atsuko ; Makino, Yuichi ; Haneda, Masakazu; Peterson, Jonathan M (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0157672 ; PMCID: 4915669 ; PMID: 27327650

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of Hypoxia-Inducible Factor-1α in Adipocytes Enhances Glucagon-Like Peptide-1 Secretion and Reduces Adipose Tissue Inflammation

Kihira, Yoshitaka ; Miyake, Mariko ; Hirata, Manami ; Hoshina, Yoji ; Kato, Kana ; Shirakawa, Hitoshi ; Sakaue, Hiroshi ; Yamano, Noriko ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Ishizawa, Keisuke ; Ikeda, Yasumasa ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki ; Tomita, Shuhei; Stover, Cordula M. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856 ; PMCID: 3976326 ; PMID: 24705496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mizumoto, Katsutoshi
  2. Ishizawa, Keisuke
  3. Kihira, Yoshitaka
  4. Tomita, Shuhei
  5. Atageldiyeva, Kuralay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...