skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bit-Encoding Based New Data Structure for Time and Memory Efficient Handling of Spike Times in an Electrophysiological Setup

Ljungquist, Bengt ; Petersson, Per ; Johansson, Anders ; Schouenborg, Jens ; Garwicz, Martin

Neuroinformatics, 2018, Vol.16(2), pp.217-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-2791 ; E-ISSN: 1559-0089 ; DOI: 10.1007/s12021-018-9367-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The strength in numbers: comprehensive characterization of house dust using complementary mass spectrometric techniques

Rostkowski, Pawel ; Haglund, Peter ; Aalizadeh, Reza ; Alygizakis, Nikiforos ; Thomaidis, Nikolaos ; Arandes, Joaquin ; Nizzetto, Pernilla ; Booij, Petra ; Budzinski, Hélène ; Brunswick, Pamela ; Covaci, Adrian ; Gallampois, Christine ; Grosse, Sylvia ; Hindle, Ralph ; Ipolyi, Ildiko ; Jobst, Karl ; Kaserzon, Sarit ; Leonards, Pim ; Lestremau, Francois ; Letzel, Thomas ; Magnér, Jörgen ; Matsukami, Hidenori ; Moschet, Christoph ; Oswald, Peter ; Plassmann, Merle ; Slobodnik, Jaroslav ; Yang, Chun

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2019, Vol.411(10), pp.1957-1977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-019-01615-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...