skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal-oriented requirements engineering: an extended systematic mapping study

Horkoff, Jennifer ; Aydemir, Fatma ; Cardoso, Evellin ; Li, Tong ; Maté, Alejandro ; Paja, Elda ; Salnitri, Mattia ; Piras, Luca ; Mylopoulos, John ; Giorgini, Paolo

Requirements Engineering, 2019, Vol.24(2), pp.133-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-017-0280-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giorgini, Paolo
  2. Aydemir, Fatma
  3. Maté, Alejandro
  4. Mylopoulos, John
  5. Horkoff, Jennifer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...