skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Salehi, Ahmad Shah xóa Chủ đề: Contracting Out xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors influencing performance by contracted non-state providers implementing a basic package of health services in Afghanistan

Akseer, Nadia ; Rao, Krishna ; Coe, Kathryn

International Journal for Equity in Health, 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14759276 ; DOI: 10.1186/s12939-018-0847-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saljuqi, Atk
  2. Salehi, As
  3. Rao, Krishna
  4. Akseer, Nadia
  5. Saljuqi, Abdul Tawab Kawa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...