skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Ag content on thermal stability and crystallization behavior of Zr–Cu–Ni–Al–Ag bulk metallic glass

Zhou, Wei ; Hou, Jixin ; Zhong, Zhaozhun ; Li, Jinfu

Journal of Non-Crystalline Solids, 1 March 2015, Vol.411, pp.132-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3093 ; DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2014.12.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xie, Fei
  2. Murray, Kyle E.
  3. Zhang, Wang
  4. Minnick, Matthew D.
  5. Zhou, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...