skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer interfacing using modulations of alpha activity induced by covert shifts of attention

Treder, Matthias S ; Bahramisharif, Ali ; Schmidt, Nico M ; Van Gerven, Marcel A J ; Blankertz, Benjamin

Journal of neuroengineering and rehabilitation, 05 May 2011, Vol.8, pp.24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1743-0003 ; PMID: 21672270 Version:1 ; DOI: 10.1186/1743-0003-8-24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Auditory Multi-Class Brain-Computer Interface Paradigm: Spatial Hearing as an Informative Cue (A New Auditory BCI Paradigm)

Schreuder, Martijn ; Blankertz, Benjamin ; Tangermann, Michael; Yan, Jun (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(4), p.e9813 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0009813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Cure for BCI Illiteracy

Vidaurre, Carmen ; Blankertz, Benjamin

Brain Topography, 2010, Vol.23(2), pp.194-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-0267 ; E-ISSN: 1573-6792 ; DOI: 10.1007/s10548-009-0121-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single Trial Classification of Motor Imagination Using 6 Dry EEG Electrodes (Dry EEG Cap for BCI)

Popescu, Florin ; Fazli, Siamac ; Badower, Yakob ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-R; Miall, Chris (Academic Editor)

PLoS ONE, 2007, Vol.2(7), p.e637 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0000637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Zero Training for Brain-Computer Interfacing (Towards Zero Training)

Krauledat, Matthias ; Tangermann, Michael ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert; Sporns, Olaf (Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(8), p.e2967 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002967

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(C)overt attention and visual speller design in an ERP-based brain-computer interface

Treder, Matthias ; Blankertz, Benjamin

Behavioral and Brain Functions, 2010, Vol.6, p.28 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-9081 ; DOI: 10.1186/1744-9081-6-28

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blankertz, Benjamin
  2. Blankertz, B.
  3. Treder, Matthias S
  4. Blankertz Benjamin
  5. Muller, Kr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...