skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanbellingen, Tim xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehension of Co-Speech Gestures in Aphasic Patients: An Eye Movement Study

Eggenberger, Noëmi ; Preisig, Basil C ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Vanbellingen, Tim ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Cazzoli, Dario ; Müri, René M

PloS one, 2016, Vol.11(1), pp.e0146583 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26735917 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0146583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limbic Interference During Social Action Planning in Schizophrenia

Stegmayer, Katharina ; Bohlhalter, Stephan ; Vanbellingen, Tim ; Federspiel, Andrea ; Wiest, Roland ; Müri, René M ; Strik, Werner ; Walther, Sebastian

Schizophrenia bulletin, 15 February 2018, Vol.44(2), pp.359-368 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1745-1701 ; PMID: 28575506 Version:1 ; DOI: 10.1093/schbul/sbx059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Müri, R.M.
  2. Vanbellingen, Tim
  3. Bohlhalter, Stephan
  4. Vanbellingen, T.
  5. Bohlhalter, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...