skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Chemosphere xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further Insights into Metal-DOM Interaction: Consideration of Both Fluorescent and Non-Fluorescent Substances

Xu, Huacheng ; Zhong, Jicheng ; Yu, Guanghui ; Wu, Jun ; Jiang, Helong ; Yang, Liuyan; Hinderberger, Dariush (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112272 ; PMCID: 4224434 ; PMID: 25380246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Guanghui
  2. Zhong, Jicheng
  3. Yang, L.
  4. Jiang, Helong
  5. Yu, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...