skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction of Leaching Impacts by Applying Biomass Bottom Ash and Recycled Mixed Aggregates in Structural Layers of Roads

Cabrera, Manuel ; Galvin, Adela P ; Agrela, Francisco ; Beltran, Manuel G ; Ayuso, Jesus; Je, Jung Ho (editor)

Materials, 2016, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma9040228 ; PMCID: 5502801 ; PMID: 28773352

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of Bearing Capacity in Recycled Aggregates Suitable for Use as Unbound Road Sub-Base

Garach, Laura ; López, Mónica ; Agrela, Francisco ; Ordóñez, Javier ; Alegre, Javier ; Moya, José Antonio

Materials (Basel, Switzerland), 16 December 2015, Vol.8(12), pp.8804-8816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-1944 ; PMID: 28793747 Version:1 ; DOI: 10.3390/ma8125493

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upscaling the Use of Mixed Recycled Aggregates in Non-Structural Low Cement Concrete

López-Uceda, Antonio ; Ayuso, Jesús ; Jiménez, José Ramón ; Agrela, Francisco ; Barbudo, Auxiliadora ; De Brito, Jorge; Narciso, Javier (editor)

Materials, 2016, Vol.9(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma9020091 ; PMCID: 5456509 ; PMID: 28787892

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Non-Structural Concrete Made with Mixed Recycled Aggregates and Low Cement Content

López-Uceda, Antonio ; Ayuso, Jesús ; López, Martin ; Jimenez, José Ramón ; Agrela, Francisco ; Sierra, María José; de Brito, Jorge (editor)

Materials, 2016, Vol.9(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma9020074 ; PMCID: 5456502 ; PMID: 28787874

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Agrela, F.
  2. Agrela, Francisco
  3. De Brito, Jorge
  4. Ayuso, J
  5. López-Uceda, Antonio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...