skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity Conservation xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Zhaohui xóa Cơ sở dữ liệu: PLoS xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA Binding Proteins Form a Complex to Promote Differentiation of Germline Stem Cell Lineage in Drosophila (RNA-Binding Proteins and Germline Differentiation)

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui; Fuller, Margaret T. (Editor)

2014, Vol.10(11), p.e1004797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Zhaohui
  2. Chen, Di
  3. Gao, Yu
  4. Wu, Chan
  5. Fuller, Margaret T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...