skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: American Association for the Advancement of Science (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: PLoS xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional links between A[beta] toxicity, endocytic trafficking, and alzheimer's disease risk factors in yeast.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Treusch, Sebastian ; Hamamichi, Shusei ; Goodman, Jessica L. ; Matlack, Kent E. S. ; Chung, Chee Yeun ; Baru, Valeriya ; Shulman, Joshua M. ; Parrado, Antonio ; Bevis, Brooke J. ; Valastyan, Julie S. ; Han, Haesun ; Lindhagen - Persson, Malin ; Reiman, Eric M. ; Evans, Denis A. ; Bennett, David A. ; Olofsson, Anders ; Dejager, Philip L. ; Tanzi, Rudolph E. ; Caldwell, Kim A. ; Caldwell, Guy A. ; Lindquist, Susan

Science, Dec 2, 2011, Vol.334(6060), p.1241(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...