skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Gene Expression xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chick type III collagen gene contains two promoters that are preferentially expressed in different cell types and are separated by over 20 kb of DNA containing 23 exons

Zhang, Y ; Niu, Z ; Cohen, A J ; Nah, H D ; Adams, S L

Nucleic acids research, 15 June 1997, Vol.25(12), pp.2470-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 9171101 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The efficiency of pooling mRNA in microarray experiments

Kendziorski, C. M ; Zhang, Y ; Lan, H ; Attie, A. D

Biostatistics, 2003, Vol.4(3), pp.465-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-4644 ; E-ISSN: 1468-4357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang
  3. Adams, S.L.
  4. Lan, H.
  5. Attie, A. D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...