skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cena, Federica xóa Tác giả/ người sáng tác: Lombardi, Ilaria xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should I Stay or Should I Go? Improving Event Recommendation in the Social Web

Cena, Federica ; Likavec, Silvia ; Lombardi, Ilaria ; Picardi, Claudia

Interacting with Computers, 2016, Vol. 28(1), pp.55-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cena, F.
  2. Picardi, Claudia
  3. Likavec, Silvia
  4. Lombardi, I
  5. Lombardi, Ilaria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...