skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CD147 regulates apoptosis in mouse spermatocytes but not spermatogonia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD147 regulates apoptosis in mouse spermatocytes but not spermatogonia

Chen, H. ; Fok, K. L. ; Jiang, X. ; Jiang, J. ; Chen, Z. ; Gui, Y. ; Chan, H. C. ; Cai, Z.

Human Reproduction, 06/01/2012, Vol.27(6), pp.1568-1576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/des050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Early Postnatal Benzo(a)pyrene Exposure in Sprague-Dawley Rats Causes Persistent Neurobehavioral Impairments that Emerge Postnatally and Continue into Adolescence and Adulthood
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Postnatal Benzo(a)pyrene Exposure in Sprague-Dawley Rats Causes Persistent Neurobehavioral Impairments that Emerge Postnatally and Continue into Adolescence and Adulthood

Chen, C. ; Tang, Y. ; Jiang, X. ; Qi, Y. ; Cheng, S. ; Qiu, C. ; Peng, B. ; Tu, B.

Toxicological Sciences, 01/01/2012, Vol.125(1), pp.248-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-6080 ; E-ISSN: 1096-0929 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/toxsci/kfr265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
dfrA27, a new integron-associated trimethoprim resistance gene from Escherichia coli
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

dfrA27, a new integron-associated trimethoprim resistance gene from Escherichia coli

Wei, Q. ; Jiang, X. ; Yang, Z. ; Chen, N. ; Chen, X. ; Li, G. ; Lu, Y.

Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 11/19/2008, Vol.63(2), pp.405-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7453 ; E-ISSN: 1460-2091 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkn474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qi, Youbin
  2. Chen, Chengzhi
  3. Cheng, Shuqun
  4. Chen, Zhinan
  5. Chan, Hsiao Chang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...