skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

030. Impact of Small Spinal Curves in Adolescents that have not Presented to Secondary Care

Clark, Emma M ; Taylor, Hilary ; Hutchinson, John ; Nelson, Ian ; Wordsworth, Becki ; Harding, Ian ; Tobias, Jon

Rheumatology, 2015, Vol. 54(suppl1), pp.i60-i60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-0324 ; E-ISSN: 1462-0332 ; DOI: 10.1093/rheumatology/kev088.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Tsarist Russia and the Bacteriological Revolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tsarist Russia and the Bacteriological Revolution

Hutchinson, John F.

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 1985, Vol.40(4), pp.420-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jhmas/40.4.420

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...